Post rape; The power of the muted voice

Jeeraporn  Moore

27.07.2019 - 18.08.2019

นิทรรศการนี้เกิดจากความสนใจของศิลปิน ถึงความเงียบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกกระทำ ซึ่งในที่นี้ที่กล่าวคือ ความเงียบที่ติดตามมาภายหลังเหตุการณ์ เป็นความเงียบที่ไม่เป็นปัจจุบันขณะเกิดเหตุ ศิลปินนำความเงียบดังกล่าวมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอ โดยเลือกใช้ความเงียบจากการรับรู้ถึงความอัดอั้นมวลใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในหลังประสบเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยสื่อสารผ่านการประกอบและร้อยเรียงของวัตถุ จากเหยื่อผู้ถูกกระทำ อาทิ เส้นใย ด้าย เสื้อผ้ารวมถึงเสียงที่ถูกถอดจากคำบอกเล่าต่างๆของเหยื่ออันแผ่วเบา และในนิทรรศการครั้งนี้ อยากเชิญชวนทุกคนมารับฟังและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ความเงียบอาจกรีดร้องดังกว่าเสียงใด

     This exhibition is created by the curiosity of exploring one's self and the power of the muted voice within one's self after sexual harassment. The artist has discovered the silence within sexual harassment victims that screams out loud. Showing how repressed the silence is, therefore using this element as the main context of telling this story, by knitting material that has been collected from other victims such as clothes, bed sheets, fabric, all together and embroidering sound waves that are from interviewing victims.