BANGKOK THROUGH

POSTER 2019 X THAIGA 

Speaker : Varis likitanusorn

                     Techit Jiropaskosol

                           07.12.2019

กิจกรรมเสวนา DESIGN TALK
Bangkok Through poster ร่วมกับ ThaiGa ในหัวข้อ

“สังคม-ออกแบบ-โปสเตอร์”วันที่ 7 ธันวาคม 2019 


18.00 - 18.30 : เปิดลงทะเบียน
18.45 : เริ่มเสวนา 
20.00 - 20.30 : ช่วงถาม-ตอบ 

18.00 - 18.30 : Register 
18.40 : Session start 
20.00 - 20.30 : Q & A session

หัวข้อในการเสวนา: 
1. Network Reading (การอ่านหรือตีความหมายของโปสเตอร์ในมุมมองต่างๆ) 
2.โปสเตอร์กับการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ
3.โปสเตอร์คืออะไร โปสเตอร์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง โปสเตอร์ในเชิงออกแบบและสังคม

สถานที่ : Kinjai Contemporary rooftop

About Our speaker  
: คุณวริศ ลิขิตอนุสรณ์ 

วริศทำงานวิชาการโดยอาชีพ สนามของเขาหมุนเวียนระหว่างศิลปะ วรรณกรรม งานสังคม และนโยบาย คุกเด็ก นักเต้น สังคัง รัฐสวัสดิการ หมา ภาษา ไม่อยู่นอกสนามของเขา คนจากแวดวงหนึ่งมักจะมองว่าวริศมาจากที่อื่นเสมอ วริศเป็นบรรณาธิการมากกว่านักเขียน เขียนน้อยกว่านักเขียน และเขียนเมื่อจำเป็นต้องเขียน

: คุณเตชิต จิโรภาสโกศล 

เป็นนักออกแบบและผู้ประสานงานของเครือข่ายภาคประชาสังคม SATARANA ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดเชิงระบบและการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม เพื่อที่จะผลักดันให้ความเคลื่อนไหวภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมืองของตัวเอง 

โดยที่ SATARANA มีขอบเขตการทำงานที่หลากหลายภายใต้กลุ่มต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในเครือข่าย ตั้งแต่ประเด็นการตระหนักรู้ทางสังคมไปจนถึงการขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่ม STRN Citizen Lab และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย(ThaiGA) ในวาระปัจจุบัน

ดำเนินรายการโดย 
อาภาพัชร์ ใจอินทร์ กลินน์
Kinjai Contemporary Curator

Co-organised
Kinjai Contemporary & Toms Yard