Beyond Autism

Tanut Suvanabhat
Chittakarn Suvanabhat

27.04.2019 - 19.05.2019

ความพิเศษปกติแล้วถือเป็นคำที่ให้ความรู้สึกในแง่บวก แสดงถึงความมากกว่าเดิม ความต่างจากสามัญทั่วไป แต่ในอีกแง่หนึ่งเมื่อนำคำว่า ‘พิเศษ’ มาจับคู่กับ ‘เด็ก’ จะหมายถึง เด็กผู้ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ

เด็กซึ่งมีอาการออทิสติก ภาษาทั่วไปเราเรียกพวกเขาว่า ‘เด็กพิเศษ’ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ‘เด็กที่มีความบกพร่อง’ 9 ประเภท จากความหมายที่เป็นแง่บวก เมื่ออยู่ในทางการแพทย์กลับเป็นคำอธิบายกระชับของลักษณะอาการบกพร่อง ซึ่งเป็นความหมายแสนจะตรงกันข้ามเสียสิ้นเชิง 

ความ ‘พิเศษ’ ของนายพราน กลายเป็นความธรรมดาเมื่ออยู่กับยายเพิ้ง พี่สาวของเขา ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมา 23 ปีแล้ว มองจากทัศนะของบุคคลภายนอก อาจดูเป็นเรื่องน่าหนักใจ เมื่อคิดว่าต้องใช้ชีวิตกับน้องชายซึ่งมีความต้องการพิเศษกว่าเด็กทั่วๆไป และเป็นอาการที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ตลอดชีวิต

 

หลายคนหาทางออกแตกต่างกันไปเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์นี้ แต่ยายเพิ้ง ผู้มีความสนใจและความสามารถด้านศิลปะ กลับชวนให้นายพรานลองแสดงออกกับเธอผ่านพู่กัน ดินสอสี และดินปั้น เป็นทางออกสำหรับน้องชายให้มีพื้นที่ได้เปิดเผยความเป็นตัวตนอย่างไม่บังคับ แต่เพิ้งทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ ผู้ช่วย และเป็นเพื่อนให้กับนายพราน

เพิ้งใช้ศิลปะบำบัด (Art Therapy) ในการช่วยให้นายพราน จัดการปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม และเสริมสร้างศักยภาพของเขา ผลงานของนายพรานแสดงความสามารถทางศิลปะของเด็กพิเศษที่ทำงานร่วมกับคนปกติทั่วไปได้เมื่อได้รับโอกาส

 

นิทรรศการนี้จะเปิดโอกาสเพื่อปรับทัศนคติต่อสังคมให้เห็นว่า เด็กพิเศษสมควรได้รับโอกาสอันเท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจในตนเองอย่างไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นได้

     The word ‘special’ has a sense of good, positive and distinction in it. On the other hand, when we combine the word ‘special’ and ‘children’ it usually means children with special needs. 

     We usually called children with autism as children with special needs; the symptoms are included in the 9 types of ‘Disability’ Category, from a positive meaning of ‘special’ we received when using in Medical term it is quite an opposite feeling far from positivity. 

     Naipran ‘distinction’ becomes normal when he’s with Yaipoeng, his older sister; it’s been 23 years that Poeng spends her lives with Naipran since he was born. From other people perspective, it might seem worrying to live with children with special needs, the symptom that has no cure. 

     

     Many people would try to avoid the situation occurring Special needs child but for Poeng, who has an interest in Art chose to invite her brother to express his feelings through brush stroke, colors and Ceramic clay. Poeng let Naipran draw and paint without pressure but instead, she helps and acts like his friend to make him being true to himself. 

     Poeng uses Art therapy to help with Naipran’s emotion, attitude and his potential development. Naiprans’ artwork shows the children with special needs has the capability of creation and can work with normal people when they have given a chance. 

     

     This exhibition will give you a new perspective towards children with special needs that they should have equality like other people in society to work, to establish and to be proud of themselves without being a burden to the society.