10 Years Time Capsule

Project 

Apapat Jai-in Glynn

23.06.2019 / 30.06.2019 /

07.07.2019

10 years Time capsule project  เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ

“ The unspoken word ” ที่เล่าเรื่องราวความเสียดายในชีวิตของคน 16 คน ผ่านภาพถ่ายและถ้อยคำสารภาพออกมาในรูปแบบนิทรรศการศิลปะเชิง สังคมศาสตร์ เป็นเหมือนการสำรวจความเป็นมนุษย์ในศตวรรษของเรานี้

โดยโปรเจกต์ยาวสิบปีนี้ เราอยากเชิญชวนผู้คนมาร่วมบันทึกเรื่องราว ส่งต่อบทเรียนถึงตนเองหรือคนที่เรารักในอนาคต รวมทั้งบันทึกความเป็นไปในสังคมที่กำลังเผชิญอยู่ เรื่องราวเหล่านี้จะถูกปิดผนึกไว้เป็นเวลา 10 ปี และเราจะเปิดแคปซูลนี้พร้อมกันในวันที่ครบกำหนด

     

     

    10 years time capsule project is a collaborative activity hosted by Kinjai Contemporary and The Unspoken Word exhibition. We invite the public to write a letter to their future self and store it in a jar for 10 years, hoping that we will gather again to open it together in the year 2029 to see how much we have changed through these little jars.